Internetski GIS sustav koji se koristi za pretraživanje, pregled, mjerenje udaljenosti i površina svih vrsta i analizu kvantitete i kvalitete prostornih informacija koje se mogu prikazati na kartama.

Svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave nudimo usluge vođenja i održavanja baza prostornih podataka

Prema članku 5. navedenog Zakona, subjekti NIPP-a su tijela javne vlasti koja u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu, imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka. Subjekti NIPP-a dužni su prijaviti izvore prostornih podataka za koje su nadležni, u okviru tematskog obuhvata NIPP-a, u Registar subjekata NIPP-a i Registar izvora prostornih podataka NIPP-a te u Katalog metapodataka na geoportalu NIPP-a.

Internetski GIS sustav koji se koristi za pretraživanje, pregled, mjerenje udaljenosti i površina svih vrsta i analizu kvantitete i kvalitete prostornih informacija koje se mogu prikazati na kartama.