KARTOGRAFIJA

Izrada karata web i analognih karata svih mjerila.

prikupljanje podataka

Rekognisciranje terena, uspostava GNSS mreže, aerofotogrametrijsko kartiranje te prikupljanje podataka o toponimima.

OBRADA PODATAKA

Izrada odgovarajuće podloge visoke rezolucije, vektorska obrada toponima, analiza i statistika georeferenciranih entiteta.